Konsultacja psychologiczna

Na pierwszych konsultacjach zbieram pogłębiony wywiad od rodziców dotyczący rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. Po ustaleniu celu i planu pracy z dzieckiem rozpoczynają się sesje terapeutyczne. Do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka niezbędna jest współpraca rodziców.

Konsultacje dla rodziców, konsultacje dla dzieci i młodzieży 

Terapia dzieci i młodzieży

Oferuję pomoc w następujących trudnościach:

 • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno – buntownicze),
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena, moczenie nocne),
 • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
 • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
 • inne zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia rozwoju osobowości.

SEKSUOLOGIA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

Już najmłodsze dzieci zadają pytania, na które rodzice nie zawsze potrafią odpowiedzieć. Dla wielu dorosłych tematy związane z seksualnością stanowią tabu; nie umieją o nich otwarcie mówić.
Bywa, że dzieci i młodzież budują swoją wiedzę na temat seksu na podstawie informacji uzyskanych z różnych źródeł, w tym także od rówieśników lub ze środków masowego przekazu. Sięgają też po pisma i filmy pornograficzne. Tak zdobyte wiadomości obciążone są błędami i szkodliwymi stereotypami dotyczącymi seksu oraz wzajemnych relacji między partnerami. Często wpływają na decyzje i postawy młodych ludzi. Bywają przyczyną zachowań krzywdzących inne osoby, ale także źródłem zahamowań i kompleksów.
Zdarza się, że niepokój rodziców budzą zachowania dzieci przynoszące na myśl różnego typu zachowania seksualne, które trudno zakwalifikować jako właściwe dla danego wieku rozwojowego dziecka. Konsultacje zaplanowane są na jedno lub kilka spotkań zorientowanych na psychoedukację, pomoc w rozwianiu niepokoju czy wątpliwości rodzica oraz dziecka a w razie potrzeby pokierowanie do innych specjalistów na dalszą konsultację względnie leczenie.

Przykładowa tematyka konsultacji:

 • „czy zachowanie mojego dziecka jest normalne?” – rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym, młodzieńczym, norma i patologia
 • formowanie kobiecości – męskości
 • dostrzeganie różnic płciowych, identyfikacja płciowa, kształtowanie tożsamości psychoseksualnej
 • masturbacja dziecięca
 • ekshibicjonizm dziecięcy
 • dziecięce zabawy o charakterze seksualnym
 • problemy okresu dojrzewania
 • nadmierne zainteresowanie seksualnością, pornografią
 • trudności związane z brakiem akceptacji orientacji seksualnej
 • trudności ujawnienia orientacji seksualnej
 • nadużycia seksualne